Tình bạn và sự chân thành

Trong tình bạn, sự chân thành là yếu tố quyết định một tình bạn có thể tồn tại lâu dài hay không